Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kitab Bahasa Arab Ro'sun Sirah

Kitab Bahasa Arab Jawa atau kitab Bahasa Arab Ro'sun Sirah dapat anda baca di bawah ini, atau bisa juga anda baca dari Gambar di bawah ini satu persatu. 

Perlu anda ketahui kitab bahasa arab roksun sirah ini adalah kitab awal bagi santri yang belajar bahasa arab. Kitab roksun sirah ini berbentuk nadom dan berisi semua kosa kata sehari hari yang awal banget untuk santri

Kitab Bahasa arab ro'sun sirah ini sangat terkenal dikalangan santri jawa, karena sangat mudah untuk dihapalkan bagi santri mubtadiin.

Kitab Bahasa Arab Ro'sun Sirah ini selain berbentuk nadom juga di ciptakan se simpel mungkin sehingga enak banget di hapalkan oleh semua kalangan.

Terkadang lain tempat juga lain nama untuk kitab ini, karena ada yang menyebut kitab ini adalah syiir ro'sun sirah ada yang menyebut kitab bahasa arab roksun sirah dan juga ada yang menyebut kitab bahasa arap nadom jawa pegon.

Namun kalau kita teliti banyak yang menyebut kita bini adalah kitab ro'sun sirah karena bermula dari nadom yang berbunyi : Ro'sun sirah mafriqun nyeng unyengan 

karena awal nadom itu lah banyak yang paham nya kitab roksun sirah dari pada kitab syiir bahasa arab pegon ini, namun semua itu sama saja asal kitab nya sama. Kadang di berbagai daerah kitab ini juga mengalami perubahan bahasa, karena yang saya tulis di web pintudunia.com ini berbahasa jawa, ada juga yang berbahasa indonesia.

Semoga kitab dasar bahasa arab ini bermanfaat terkhusus kepada mualif/ pengarang, dan umum nya bagi kita semua yg mempelajari nya.

Silahkan simpan dan share kitab bahasa arab Ro'sun Sirah di bawah ini, atau silahkan klik satu persatu pada gambar per lembar kitab bahasa arab jawa pegon di bawah ini dan silahkan save.

Kitab Bahasa Arab Ro'sun Sirah Full dari awal sampai akhir berbentuk gambar


Ro'sun sirah mafriqun nyeng unyengan

Sya'run rambut sodgun pilingan

Jabhtun bathuk khajibun alis

udunun kuping saqun wentis

anfun irung aiun meripat

yadun tangan katifun welikat

sin nun untu khoddun pipi

sodrun dodo baqorun sapi

Syafatun lambe Dufrun kuku

Rijlun sikin Masyun melaku

Badnun weteng Syadyun susu

Famun cangkem Bukmun bisu

Qofa githok Ngidzarun athi-athi

Khusronun tuno Ribhun bati

Surrotun wudel Lisanun ilat 

Fakhidun pupu Barqun kilat

Zohrun geger Mirfaqun sikut

Kagbun kemiren zaqonun janggut

 

Kursiyyun kursi tilmidzun murid

Sakhoun loman bukhlum medit

Maq;adun dingklek surotun gambar

Khiwanun mejo sobrun sabar

Tobasirun kapur maktabun bangku

Mirsamatun patelot daftarun buku

Mistorotun garisan saburotun papan tulis

Ghodobun mureng-mureng khilmun aris

Wazzatun banyak Battotun bebek

Thoirun manuk rokhatun epek-epek

Farosun jaran naqotun unto

Summun budek ngumyun wuto


Murrun pahit khulwun manis

Dohkun guyu bukaun nangis

zar'un pari mauzun gedang

Sikkinun peso saifun pedang

zaroa nandur khasoda ngeneni

dahabun lungo intadoro ngenteni

madinatun kuto qoryatun deso

sukun pasar kaslanun roso roso

Safinatun perahu Thoirotun montor mabur

Sayyarotun Motor Qithorun sepur

Ngarobatun Dokar Darrojatun sepeda

Shuhnun piring Wi'aun wadah

Rojulun wong lanang Mar'atun wong wadon

Khodimun buruh lanang Khodimatun buruh wadon

Zaujun Bojo lanang Zaujatun Bojo wadon

Shobiun bocah lanang Shobiatun bocah wadon

Abun bapak Jaddun yai

Ummun Ibu Jaddatun Nyai

Ibnun Anak lanang Bintun Anak wadon

Akhun dulur lanang Ukhtun Dulur wadon

Abyadun putih Aswadun ireng

Khatobun Kayu Fahmun Areng

Ahdorun Ijo Ahmarun Abang

Ashfarun Kuning Zahrotun Kembang

Kataba Nulis Qoro'a moco

Baitun Umah Zujajun Koco

Manbaun Sumberan Nahrun kali

Kadirun Buthek(keruh) Jaryun mili

 

 

Naumun turu Saharun melek

Zukamun pilek Romadun belek

Dakhola mlebu Khoroja metu

Doroba ngepruk Hajarun watu

Namlun semut Duudun cacing

Kalbun asu Hirrotun kucing

Janubun kidol Syimalun elor (lor)

Fauqo nduwur (atas) Tahta ngisor

Maghribun kulon Masyriqun wetan

Badtiun alon saringun rikatan


Wasakhun kotor nadzifun resik 

Akhirun keri Awwalun Disek 

Bangidun adoh Qoribun parek 

Juun luwe Syibaun Warek 

Jahhaza nyiapake Hajama nyerang 

Jundun bolo Kharbun perang

Niiiun mentah Nadgijun mateng 

Wiladatun manak Khamilun meteng 

Madbakhun pawon Dobakha masak 

Baqoun langgeng Fanaun rusak 

Qosirun cendek Thowilun Dowo 

Syajarotun kekayon Kahfun guwo


 

Dogfun apes Quwwatun kuat

Wuqufun leren Mururun lewat

Diikun Jago Dajajatun babon

Dawaun obat Qorurotun Botol
 


 

Mahmudun demam sudangun ngelu

Musytakun kangen salasatun telu

asadun macan fiilun gajah

Syariun dalan Nasyitun gagah

Sukkarun gulo ngasalun madu

Khufasun lowo farosatun kupu

Turobun lebu thinun lempung

Tamamun sempurno intaha rampung 

 

Terimakasih telah membaca Kitab Bahasa Arab Ro'sun Sirah di web pintudunia.com, semoga bermanfaat, dan silahkan lihat di daftar isi kami untuk mencari kitab kitab yang lain dan apabila ada kitab yang anda cari tidak ada di web ini silahkan tinggalkan komentar, insyaallah akan kami lengkapi. Salam sukses dari kami....